به دست آورنده لقب زیباترین باربی پسر در کویت و خلیج فارس با انجام بیش از ۱۰ عمل زیبایی گوناگون لقب شبیه باربی رو به خود اختصاص داد
اسم
: بدر
سن
:۲۵
شهرت: باربی
متولد
:کویت

باور کنید این شخص روزی پسر بوده


 

باور کنید این شخص روزی پسر بوده