هایده و مهستی در حال پرش از آتش در آیین چهارشنبه سوری